04/06/2016

Cập nhật hệ thống phân loại của nhóm 'Angiosperm Phylogeny' đối với các bộ và các họ của thực vật có hoa: APG IV


An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV

The Angiosperm Phylogeny Group

First published: 24 March 2016

Phiên bản cập nhật hệ thống phân loại của Angiosperm Phylogeny Group (APG) cho các bộ (orders) và các họ (families) của thực vật hạt kín (Angiosperms) đã được công bố. Theo đó, một số bộ mới được ghi nhận: Boraginales, Dilleniales, Icacinales, Metteniusiales và Vahliales. Như vậy, theo bản cập nhật này, số lượng bộ và họ trong hệ thống mới lần lượt là 64 và 416. APG đã đề xuất thêm vào hai nhánh (clade) lớn: superrosids và superasterids, mỗi nhánh này bao gồm các bộ mới được bổ sung, những bộ này chủ yếu thuộc các nhánh rosids (nhánh hoa hồng) và asterid (nhánh hoa cúc). Những họ có thể tạo nên những bộ mà chỉ bao gồm một họ (monofamilial) là Dasypogonaceae và Sabiaceae, thì phiên bản này hai bộ đơn họ là Arecales và Proteales. Hai họ thực vật ký sinh ở phiên bản cập nhật trước (APG III) có vị trí không chắc chắn thì nay được đặt như sau: Chenopodiaceae trong bộ Saxifragales và Apodanthaceae trong bộ Cucurbitales. Mặc dù có bằng chứng cho thấy một số họ được ghi nhận trong APG III không phải là đơn ngành, nhưng APG IV vẫn để vị trí bộ Dioscoreales và Santalales như APG III, APG IV cũng để lại một số chi trong bộ Lamiales không xác định vị trí cụ thể (ví dụ chi Peltanthera). Những thay đổi trong một nhóm họ và sự nghi nhận đều xuất phát từ những kết quả mới nhất đã công bố từ APG III, ngoại trừ một số thay đổi nhỏ là do những vấn đề về danh pháp, trong đó bao gồm thay tên họ Asphodelaceae từ tên Xanthorrhoeaceae (của bộ Asparagales), và lấy tên Francoaceae thay cho Melianthaceae (Geraniales); tuy nhiên, trong họ Francoaceae APG IV cũng bao gồm Bersamaceae, Ledocarpaceae, Rhynchothecaceae và Vivianiaceae. Những thay đổi khác đối với các họ là không nhiều và chủ yếu tập trung vào một số họ của nhánh lamiids, đặc biệt là họ cũ Icacinaceae mà từ lâu đã có vấn đề với một số chi chuyển sang một họ đơn ngành là Metteniusaceae, nhưng những thay đổi nhỏ trong một nhóm bao gồm họ Aristolochiaceae (hiện bao gồm cả Lactoridaceae và Hydnoraceae; của bộ Aristolochiales), Maundiaceae (đã được chuyển từ Juncaginaceae; Alismatales), Restionaceae (trong APG IV lại bao gồm Anarthriaceae và Centrolepidaceae; Poales), Buxaceae (APG IV gồm Haptanthaceae; Buxales), Paraceae (tách ra từ Euphorbiaceae; Malpighiales), sự ghi nhận họ Petenaeaceae (Huerteales), Kewaceae, Limeaceae, Macarthuriaceae và họ Microteaceae (đều của bộ Caryophyllales), Petiveriaceae tách ra từ Phytolaccaceae (Caryophyllales), những thay đổi trong thành phần chung của họ Ixonanthaceae và Irvingiaceae (với sự hoán đổi chi Allantospermum từ họ này sang họ khác trong bộ Malpighiales), chuyển họ Pakaraimaea (trước đây là họ Dipterocarpaceae) sang họ Cistaceae (Malvales), chuyển chi Borthwickia, Forchhammeria, Stixis and Tirania (tất cả những chi này trước đều thuộc họ Capparaceae) sang họ Resedaceae (Brassicales), họ Nyssaceae được tách từ họ Cornaceae (Cornales), những thay đổi trong thành phần của họ Gesneriaceae (chi Sanango được chuyển từ họ Loganiaceae) và họ Orobanchaceae (APG IV gồm họ Phrymaceae (tất cả những họ này đều thuộc bộ Lamiales).

Nguồn tin: http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/boj.12385/

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!